• Knihovna Vintířov
 • Knihovna Chodov
 • Obecní knhovna Královské Poříčí
 • MŠ Vintířov
 • SDH Vintířov
 • DDM Chodov
 • DDM Sokolov(Dopravní výchova 4.-5.ročník)
 • PPP Karlovy Vary (odloučené pracoviště Sokolov)
 • SPC Karlovy Vary
 • OÚ Vintířov
 • ŠAK Chodov
 • Muzeum Sokolov
 • Denní stacionář Mateřídouška