ZŠ Vintířov, okres Sokolov je neúplná škola pouze s 1. stupněm (1.– 5. ročník). 

Primární důraz je kladen na individuální přístup, díky kterému jsou v maximální míře rozvíjeny studijní předpoklady všech žáků.

Priority školy:

  • moderní metody a formy výuky,
  • rozvoj studijních předpokladů nadaných žáků,
  • jazykové vzdělávání – výuka AJ již od 1. ročníku,
  • široká nabídka zájmových kroužků.

Pedagogický sbor tvoří aprobované učitelky a vychovatelky v ŠD. V každém ročníku je asistentka pedagoga. Na škole je ustanovena školní metodička prevence, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP a koordinátorka ICT.

Škola disponuje moderními učebními pomůckami. Ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule s PC. V podkroví budovy se nachází učebna PC s 19 pracovními stanicemi. K dispozici jsou také žákovské tablety, které slouží k výuce ve všech ročnících. Součástí materiálního vybavení jsou i robotické stavebnice.