• Červen 2024

  20. 6. 2024 – Pedagogická rada

  • zhodnocení a ukončení 2. pololetí šk. roku 2023/2024

  24. 6. 2024 – Volby do školské rady

  • bližší informace níže

  28. 6. 2024 – Slavnostní předání závěrečného vysvědčení

  • 8:00 – 8:45 ve svých třídách
  • ŠD je tento den v běžném provozu, a to již od 8:45

  K další úpravě webových stránek dojde ve druhé polovině měsíce srpna.


  🌞Přejeme krásné a pohodové léto🌞


  Volby do školské rady

  Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.

  Termín konání voleb: 24. 6. 2024

  Místo konání voleb: ZŠ Vintířov – přízemí školní budovy

  Základní informace o účelu a činnosti školské rady – viz příloha

  Plánovaný průběh voleb:

  Vyhlášením voleb se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, webových stránkách školy a podání písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků školy.

  Návrhy na kandidáty lze volební komisi (viz příloha) podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb (tj. do 10. 6. 2024).

  Příloha:

  Školská rada – informace pro rodiče

  Co je to školská rada

  Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Jak vzniká školská rada

  Školskou radu zřizuje zřizovatel (OÚ Vintířov), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

  Jak se volí členové školské rady

  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

  Na jaké období se školská rada volí

  Funkční období členů školské rady je tři roky.

  Jak často zasedá školská rada

  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

  Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona

  Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, v tomto složení:

  1. Mgr. Nina Kačírová

  2. Mgr. Jaroslava Hetfleišová

  3. Šárka Šedivcová

  Ve Vintířově dne 24. 5. 2024

  Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy