charakteristika školy

ZŠ VINTÍŘOV, okres SOKOLOV je neúplná škola pouze s 1. stupněm  (1.– 5. ročník). 

Kapacita školy je 150 žáků. V současné době je však skutečný počet žáků nižší.
Jde o školu rodinného typu (vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících).


Priority školy:

  • Jazykové vzdělávání – výuka AJ již od 1. ročníku
  • Široká nabídka zájmových kroužků
  • Individuální přístup k žákům
  • Rozvoj studijních předpokladů nadaných žáků
  • Moderní metody a formy výuky
  • Vybavení školy moderními informačně komunikačními technologiemi

Zaměření školy

Primární důraz je kladen na individuální přístup, díky kterému jsou v maximální míře rozvíjeny studijní předpoklady všech žáků.

Od školního roku 2012/2013 jsme zahájili výuku anglického jazyka od prvního ročníku, s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně.

Žákům školy nabízíme bohatou a všestrannou zájmovou činnost.

Prostorové vybavení školy

Školu tvoří dvoupatrová budova s pěti učebnami, kabinety, sborovnou a ředitelnou. Nedaleko  školní budovy se nachází dvě parkoviště, pošta, obecní úřad a park. Škola nemá svou vlastní jídelnu, na obědy žáci dochází do jídelny v budově MŠ. Ve stejném areálu je také tělocvična a víceúčelové tartanové hřiště. K dispozici jsou i šatny a komplexní sociální zařízení. Tyto prostory využívá škola pro výuku TV, neboť v samotné školní budově tělocvična není.

Pro veřejná vystoupení, divadelní představení a koncerty je využíván kulturní sál U KAHANU.

Materiální vybavení školy

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Sbírka moderních učebních pomůcek zpestřuje výuku nejen odborných předmětů. Pro studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna, která nabízí široké spektrum literatury, osvětového materiálu a výukových programů. Vše je průběžně aktualizováno a doplňováno.

Ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule s PC. V podkroví budovy se nachází učebna PC, která disponuje s 18 pracovními stanicemi. Ty slouží nejen pro výuku informatiky v 5. ročníku, ale i k běžné výuce všech ročníků.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří aprobované učitelky a vychovatelky v ŠD. V téměř každém ročníku je asistentka pedagoga. Na škole je ustanovena školní metodička prevence, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, koordinátorka EVVO a koordinátorka a metodička ICT.