charakteristika školy

ZŠ VINTÍŘOV, okres SOKOLOV je neúplná škola pouze s 1. stupněm  (1.– 5. ročník). 

Kapacita školy je 150 žáků. V současné době je však skutečný počet žáků nižší.
Jde o školu rodinného typu (vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících).


Priority školy:

 • jazykové vzdělávání – výuka AJ již od 1. ročníku,
 • široká nabídka zájmových kroužků,
 • individuální přístup k žákům,
 • rozvoj studijních předpokladů nadaných žáků,
 • moderní metody a formy výuky,
 • vybavení školy moderními informačně komunikačními technologiemi.

Zaměření školy

Primární důraz je kladen na individuální přístup, díky kterému jsou v maximální míře rozvíjeny studijní předpoklady všech žáků.

Od školního roku 2012/2013 jsme zahájili výuku anglického jazyka od prvního ročníku, s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně.

Žákům školy nabízíme bohatou a všestrannou zájmovou činnost.

Prostorové vybavení školy

Školu tvoří dvoupatrová budova s pěti učebnami, kabinety, sborovnou a ředitelnou. Nedaleko  školní budovy se nachází dvě parkoviště, pošta, obecní úřad a park. Škola nemá svou vlastní jídelnu, na obědy žáci dochází do jídelny v budově MŠ. Ve stejném areálu je také tělocvična a víceúčelové tartanové hřiště. K dispozici jsou i šatny a komplexní sociální zařízení. Tyto prostory využívá škola pro výuku TV, neboť v samotné školní budově tělocvična není.

Pro veřejná vystoupení, divadelní představení a koncerty je využíván kulturní sál U KAHANU.

Materiální vybavení školy

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Sbírka moderních učebních pomůcek zpestřuje výuku nejen odborných předmětů. Pro studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna, která nabízí široké spektrum literatury, osvětového materiálu a výukových programů. Vše je průběžně aktualizováno a doplňováno.

Ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule s PC. V podkroví budovy se nachází učebna PC, která disponuje s 18 pracovními stanicemi. Ty slouží nejen pro výuku informatiky ve 4. a 5. ročníku, ale i k běžné výuce všech ročníků.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří aprobované učitelky a vychovatelky v ŠD. V každém ročníku je asistentka pedagoga. Na škole je ustanovena školní metodička prevence, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, koordinátorka EVVO a koordinátorka a metodička ICT.

 

 

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy:

 • pondělí - 13:00 - 14:00    
 • v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Třídní učitelky:

 • Mgr. Kačírová Nina:  PONDĚLÍ - 13:45 - 14:30
 • Mgr. Šíchová Chaloupková Simona, DiS.:  PONDĚLÍ - 13:30 - 14:15
 • Mgr. Šimková Petra: PONDĚLÍ, ÚTERÝ - 7:15 - 7:40
 • Mgr. Hetfleišová Jaroslava: ÚTERÝ - 14:00 - 14:45
 • Mgr. Kindlová Monika:  PONDĚLÍ - 13:15 - 14:00

 Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Kokešová

 • pro rodiče:  pondělí 13:00 - 14:00, dle individuální domluvy kdykoliv jindy
 • pro žáky: pátek 13:00 - 14:00, dle individuální domluvy kdykoliv jindy

Školní metodička prevence: Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS.

 • pro rodiče: pondělí 12:45 - 13:30, dle individuální domluvy kdykoliv jindy
 • pro žáky: po, čt, pá 7:25 - 7:40, dle individuální domluvy kdykoliv jindy

Zájmové kroužky - 2022/2023

Zájmové kroužky začnou v týdnu od 12. 9. 2022

 

ŠIKULKY

 • 2. - 5. ročník - Drofová Jitka, Plechatová Jana - středa - 13:30 - 15:00

 

TANEČNÍ KROUŽEK

 • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka - pátek - 13:30 - 15:00

  

HUDEBNÍ KROUŽEK

 • 1. - 5. ročník - Mgr. Kačírová Nina - středa - 13:30 - 15:00

 

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

 • pouze na doporučení třídní učitelky
 • 1. - 5. ročník - Mgr. Kindlová Monika - čtvrtek - 13:00 - 13:45

 

KERAMIKA

 • 1. ročník - Mgr. Šimková Petra, Suchá Dagmar - pondělí - 13:00 - 14:30
 • 2. - 5. ročník - Mgr. Šimková Petra , Suchá Dagmar - čtvrtek - 13:30 - 15:00

 

 

 

 

 

Provoz ZŠ a ŠD

Vymezení vyučovacích hodin a přestávek

 • 7.40 – otevření budovy školy
 •  Vyučovací hodina   Přestávka
 • 1.     8.00  –  8.45  8.45 –   8.55
 • 2.     8.55  –  9.40  9:40 – 10.00
 • 3.   10.00 – 10.45  10.45 – 10.55
 • 4.   10.55 – 11.40  11.40 – 11.50
 • 5.   11.50 – 12.35  12.35 – 12.50
 • 6.   12.50 – 13.35  13.35 – 13.45
 • 7.   13.45 – 14.30 

Žáci mají možnost v době mezi dopoledním a odpoledním  vyučováním (úterý) pobývat v budově školy, ve vyhrazené třídě, kde je zajištěn pedagogický dozor.

 

Provoz školní družiny

Denně    6.00 – 7.40      11.40 – 15.30

Školská rada

Členy a členkami školské rady jsou:

 • zástupci /kyně obce: paní Jitka Střimelská, pan Marek Choc
 • zástupci/kyně rodičů: paní Gogová Marie, pan Hicl Ondřej
 • zástupkyně pedagogického sboru: Mgr. Monika Kindlová, Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS.

 

spolupracujícími institucemi jsou

 • Knihovna Vintířov
 • Knihovna Chodov
 • Obecní knhovna Královské Poříčí
 • MŠ Vintířov
 • SDH Vintířov
 • DDM Chodov
 • DDM Sokolov(Dopravní výchova 4.-5.ročník)
 • PPP Karlovy Vary (odloučené pracoviště Sokolov)
 • SPC Karlovy Vary
 • OÚ Vintířov
 • ŠAK Chodov
 • Muzeum Sokolov
 • Denní stacionář Mateřídouška