charakteristika školy

ZŠ VINTÍŘOV, okres SOKOLOV je neúplná škola pouze s 1. stupněm  (1.– 5. ročník). 

Kapacita školy je 150 žáků. V současné době je však skutečný počet žáků nižší.
Jde o školu rodinného typu (vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících).


Priority školy:

 • Jazykové vzdělávání – výuka AJ již od 1. ročníku
 • Široká nabídka zájmových kroužků
 • Individuální přístup k žákům
 • Rozvoj studijních předpokladů nadaných žáků
 • Moderní metody a formy výuky
 • Vybavení školy moderními informačně komunikačními technologiemi

Historie školy:

ZŠ VINTÍŘOV  byla založena v roce 1894. Provoz školy nebyl nikdy přerušen.
Během své dlouhé existence prošla naše škola, tak jako celé školství, nemalými organizačními změnami.
K velkým proměnám došlo také po stránce stavební.
V roce 1995 byla realizována rekonstrukce půdních prostor. Byla zde vybudována jedna nová učebna a byt pro učitele. V současné době je zde umístěna moderně vybavená počítačová učebna, která je využívána všemi žáky i učiteli školy.

 

Díky ochotě, vstřícnosti a velkému zájmu ze strany našeho zřizovatele (obec Vintířov)
byla v létě roku 2012 realizována rozsáhlá rekonstrukce naší školy:

 • nová venkovní omítka + zateplení školní budovy
 • malování interiéru školy
 • oprava omítky v suterénu školy - injektáž
 • oprava kabinetu v 1. patře – podlaha, strop
 • úprava vchodu – položení dlažby + nájezd pro vozíčkáře
 • položení dlažby na schodišti do šaten

V současné době se můžeme pochlubit velmi pěknou, moderně vybavenou školou.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro školní rok 2018/2019

Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Kokešová

 • pro rodiče: každou středu 13:00 - 14:00, dle individuální domluvy kdykoliv jindy
 • pro žáky: každý den od 13:30-14:00, dle individuální domluvy kdykoliv jindy

Školní metodička prevence: Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

 • pro rodiče: každé úterý 12:35 - 13:35, dle individuální domluvy kdykoliv jindy
 • pro žáky: každé ráno od 7:20 - 7:40, dle individuální domluvy kdykoliv jindy

Zájmové kroužky - 2018/2019

Sraz, vyzvedávání a předávání dětí bude probíhat vždy u vstupu do budovy ŠD.

Činnost zájmových kroužků začíná v týdnu od 17. 9. 2018

 

ŠIKULKY

 • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka, Plechatová Jana - pondělí - 13:30 - 15:00

 

TANEČNÍ KROUŽEK

 • 1. - 2. ročník - Mgr. Šimková Petra - pondělí - 13:30 - 15:00
 • 3. - 5. ročník - Drofová Jitka - pátek- 13:30 - 15:00

 

SPORTOVNÍ HRY

 • 1. - 5. ročník - Mgr. Chaloupková Simona, DiS. - středa - 13:30 - 15:00

 

HUDEBNÍ KROUŽEK

 • 1.- 5. ročník - Mgr. Kačírová Nina - čtvrtek - 13:45 - 14:30

 

LOGOPEDICKÁ A NÁPRAVNÁ PÉČE

 • pouze na doporučení třídní učitelky
 • Mgr. Kindlová Monika - pondělí - 12:45 - 14:15

 

 KERAMIKA

 • 3. ročník - Mgr. Šimková Petra, Dvořáková Andrea - úterý - 13:30 - 15:00
 • 4. - 5. ročník - Mgr. Šimková Petra , Dvořáková Andrea - středa - 13:30 - 15:00

 

 

 

 

 

Provoz ZŠ a ŠD

Vymezení vyučovacích hodin a přestávek

 • 7.40 – otevření budovy školy
 •  Vyučovací hodina   Přestávka
 • 1.     8.00  –  8.45  8.45 –   8.55
 • 2.     8.55  –  9.40  9:40 – 10.00
 • 3.   10.00 – 10.45  10.45 – 10.55
 • 4.   10.55 – 11.40  11.40 – 11.50
 • 5.   11.50 – 12.35  12.35 – 12.50
 • 6.   12.50 – 13.35  13.35 – 13.45
 • 7.   13.45 – 14.30 

Žádáme rodiče, aby školu navštěvovali výhradně v době přestávek.

Žáci mají možnost v době mezi dopoledním a odpoledním  vyučováním (úterý, čtvrtek) pobývat v budově školy, ve vyhrazené třídě, kde je zajištěn pedagogický dozor.

Provoz školní družiny

Denně    6.00 – 7.40      11.40 – 15.30

Školská rada

Členy a členkami školské rady jsou:

 • zástupci /kyně obce: paní Jitka Střimelská, pan Marek Choc
 • zástupci/kyně rodičů: paní Erbertová Šárka, paní Mazurová Petra
 • zástupkyně pedagogického sboru: Mgr. Monika Kindlová, Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

 

spolupracujícími institucemi jsou

 • Knihovna Vintířov
 • Knihovna Chodov
 • Obecní knhovna Královské Poříčí
 • MŠ Vintířov
 • SDH Vintířov
 • Středisko prevence kriminality Chodov
 • DDM Chodov
 • DDM Sokolov(Dopravní výchova 4.-5.ročník)
 • PPP Karlovy Vary (odloučené pracoviště Sokolov)
 • SPC Karlovy Vary
 • OÚ Vintířov
 • ŠAK Chodov
 • Muzeum Sokolov
 • Denní stacionář Mateřídouška