Výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady

Za zástupce zákonných zástupců žáků byli zvoleni:

  • paní Marie Gogová
  • pan Ondřej Hicl

Za zástupce pedagogických pracovníků školy byly zvoleny:

  • Mgr. Monika Kindlová
  • Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS. 

 

1. Co je to školská rada

Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2. Jak vzniká školská rada

Školskou radu zřizuje zřizovatel (OÚ Vintířov), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

3. Jak se volí členové školské rady

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

4. Na jaké období se školská rada volí

Funkční období členů školské rady je tři roky.

5. Jak často zasedá školská rada

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona1. 6. 2021 - Den dětí

  • podrobné informace v "sekci jednotlivých tříd"


9. 6. 2021 - fotografování tříd

  • od 9:00 po jednotlivých třídách


14. 6. 2021 - volby do školské rady

  • viz výše


21. 6. 2021 - pedagogická rada

  • zhodnocení a ukončení šk. roku 2020/2021


30. 6. 2021 - předání vysvědčení

  • 8:00 - 8:45
  • ŠD  v běžném režimu (6:00 - 15:30)


 

 Přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.

 

Obrázek sluníčko kreslené | fotobanka Fotky&Foto